Algemeen beleid inzake gegevensverwerking – extern
 

Rutsaert bvba (verder “Bouwbedrijf” of “wij”) neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig.
In dit document legt Rutsaert bvba uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt.
Ze vormt aldus het algemene beleid van Rutsaert bvba op het vlak van gegevensverwerking.
De verantwoordelijke voor de verwerking is Koen Rutsaert, Steenstraat 100 9340 Lede voor Rutsaert
bvba BE 0453.968.710.
Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Koen RutsaertDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat
wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Rutsaert bvba gegevens?
Rutsaert bvba verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons een beroep doet voor
werken (nieuwbouw, renovatie, enz.), wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief of wanneer u op
een andere manier met ons contact opneemt. Die activiteiten vatten we samen onder de noemer
“klantenbeheer” en betreffen met name de uitvoering van de projecten die wij met u sluiten.
Bent u leverancier / onderaannemer, dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen
in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde
“leveranciersadministratie”. In dat geval is het ook mogelijk dat wij uw gegevens meenemen in onze
werkplanning, samen met de gegevens van onze eigen medewerkers.
Verder verwerken wij uw gegevens, als klant of als leverancier / onderaannemer, bij het opmaken van
facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.
Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze
activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze activiteiten
omschrijven we als “communicatie” of “public relations”.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Rutsaert bvba?
Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van het
project waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens,
zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, de gegevens over uw gezinssamenstelling en alle andere gegevens
in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij
die gegevens verkrijgen van uw architect of andere partijen waar u mee samenwerkt. 
De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor een toekomstig project.
Van leveranciers / onderaannemers kunnen wij bepaalde gegevens verwerken om ons toe te laten de
werken goed in te plannen. Het gaat daarbij dan om de beschikbaarheid en aanwezigheid, alsook het
type werken.
Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de boekhouding. 
Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public
relations. 

Hoe verzamelt Rutsaert bvba uw gegevens?
Uw gegevens verzamelen wij wanneer u daartoe (papieren dan wel elektronische) formulieren invult.
Soms gebeurt dat via een gesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling.
Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van u. Soms kan het ook zijn dat wij ze onrechtstreeks
verkrijgen. Dat is het geval met gegevens over medewerkers van leveranciers / onderaannemers die
actief zijn op onze werven en die we bekomen van de leveranciers zelf.
Ook bij direct marketing komt het voor dat wij uw gegevens verkrijgen bij derden. Waar we uw gegevens
hebben gehaald delen wij u dan mee.
Als u onze website bezoekt, maken wij daarbij gebruik van cookies waarover u meer informatie kan
vinden op onze cookiepolicy [HYPERLINK]. Dat doen wij in het bijzonder om de inhoud en het
gebruiksgemak van die website zoveel mogelijk af te stemmen op u als gebruiker ervan. Daarnaast
verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking
stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de
interactieve toepassingen en diensten op deze website.

 
  
Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Rutsaert bvba?
In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met
u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag
voor de verwerking van gegevens over leveranciers / onderaannemers en voor de verwerking
“boekhouding”.
Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct
marketing en communicatie/public relations, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als
onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds
voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van
verzet toe te kennen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?
Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, leveranciersbeheer,
werkplanning, boekhouding en communicatie/public relations door de dienst/verantwoordelijke die
instaat voor deze activiteiten.
Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers /
leveranciers / onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle.
Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij
hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij ons
gegevens opvragen. In dat geval gaan wij na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is
voldaan.
Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.
Dat kan mogelijks gebeuren in het kader van contracten voor cloud services die wij sluiten. Dan worden
uw gegevens mogelijk opgeslagen op servers in derde landen waar in beginsel enkel wij toegang toe
hebben. In dat geval zorgen wij ervoor dat de provider van die diensten gevestigd is in een derde land
met een adequaat beschermingsniveau of dat er met die provider een overeenkomst ter bescherming
van uw rechten wordt gesloten.
 
 
Uw rechten
U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of
wissen Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij Koen Rutsaert, Steenstraat 100 9340 Lede voor
Rutsaert bvba BE 0453.968.710Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. , met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te
verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.
Als wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan u zich hiertegen te allen tijde
verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met Koen Rutsaert, Steenstraat 100 9340 Lede
voor Rutsaert bvba BE 0453.968.710 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Indien u het niet eens bent met de manier waarop Rutsaert bvba uw gegevens verwerkt, kan u steeds
een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be),
Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wijzigingen
Rutsaert bvba behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen
zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Rutsaert bvba gebruikt cookies om uw bezoek aan rutsaertbvba.be makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij onze website optimaliseren. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Lees onze privacy policy voor meer informatie.